Veranderassessment

veranderrapportDit instrument geeft inzicht in de fasen waarin iemand zich bevindt in zijn veranderproces. Dit is tevens een duiding van het welbevinden van iemand gegeven zijn situatie (leefomgeving). We gebruiken hiervoor de veranderstadia die door Don Beck en Chris Cowan zijn gedefinieerd en beschreven in het boek Spiral Dynamics. Het veranderprofiel bestaat uit:

Dit profiel is breed inzetbaar, zie toepassingen. Het veranderprofiel wordt ook veel in combinatie met het waardeprofiel ingezet, bijvoorbeeld om te onderzoeken of bij iemand zich een nieuw waardesysteem ontwikkelt. Indien gewenst biedt ValueMatch ondersteuning bij het interpreteren van de (combinatie van) profielen. Ook biedt ValueMatch een op de professional toegesneden opleiding aan.

Scores per veranderstadium

De grafiek geeft iemands energieverdeling aan over de verschillende stadia van verandering: alfa, beta, gamma, delta, nieuwe alfa en flex (zoals gedefinieerd in Spiral Dynamics).

De verticale as geeft de mate aan waarin iemand in harmonie met zijn (leef)omgeving verkeert, hoe hoger de scores in de bovenste stadia (alfa en nieuwe alfa), hoe meer harmonie met de leefomgeving wordt ervaren. Hoge scores in de lager gelegen stadia duiden op een frictie met de omgeving.
De horizontale as geeft de positie in het veranderproces aan. Bij grote veranderingen doorloopt iemand meestal alle veranderstadia. Ze gaan meestal de hele dynamiek van de blauwe (getrokken en gestippelde) lijn door, van harmonie naar frictie, terug naar harmonie.

In dit voorbeeld scoren alfa en beta relatief hoog, dit duidt op een tevredenheid met de huidige situatie (alfa), maar op een op handen zijnde verandering (beta). Wat die verandering gaat betekenen is nog niet erg duidelijk (lage flex en delta) en hoe de situatie er uiteindelijk uit gaat zien ook nog niet (lage nieuwe alfa).

NLPchange1

ValueMatch heeft de veranderstadia van Graves verder gegroepeerd in Stabiliteit, Spanning en Beweging om het toegankelijker te maken voor mensen die voor het eerst kennismaken met dit model. Bovendien geven vlaggen in het profiel aan welke veranderstadia extra aandacht vergen (zie in het voorbeeld bij beta).

Tabel met veranderkenmerken

Deze tabel biedt een aantal interpretaties van de bovenstaande scores in de tabellen ‘Zwaarte in veranderproces’ en ‘Veranderkenmerken’.

De tabel 'Type verandering die speelt' geeft aan in hoeverre sprake is van een verbetering van de huidige situatie of dat de behoefte uitgaat naar een geheel nieuwe situatie. Dit correspondeert met wat in Spiral Dynamics eerste en tweede orde verandering wordt genoemd.

De tabel 'Zwaartepunt in veranderingsproces' maakt duidelijk welk veranderstadium van toepassing is op verschillende aspecten van iemands leven.

NLPchange2

Interpretatie van deze profielen gebeurt altijd door een ervaringsdeskundige binnen de context van een gesprek of workshop. ValueMatch werkt met een groep gespecialiseerde professionals die hierin ervaring hebben en biedt ook opleidingen in deze specialisatie aan.